Mobbing Birimi İşleyiş Usul ve Esasları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MOBBİNG BİRİMİ İŞLEYİŞ

USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu usul ve esaslar, Gazi Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idarî personelinin kişiliğini, onurunu ve toplumsal itibarını olumsuz yönde etkileyen, aile ve sosyal yaşamını tehdit eden, bireyin yaratıcılığı ve iş performansını azaltan, psikolojik ve fiziksel sağlığının bozulmasında etkili olan, mobbing vakalarının saptanması, tanımlanması ve çözümlenmesine dair Üniversite bünyesinde oluşturulan Mobbing Biriminin çalışmalarına temel oluşturacak ilkelerin belirlenmesini amaçlar.

Kapsam

MADDE 2 – Bu usul ve esaslar, Gazi Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerini kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönerge, 19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu usul ve esaslarda yer alan;

a) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

b) Mobbing: Gazi Üniversitesi’nde görev yapan akademik ve idari personelin, öğrenim gören öğrencilerin,  kişiliğini, onurunu ve toplumsal itibarını olumsuz yönde etkileyen, aile ve sosyal yaşamını tehdit eden, bireyin yaratıcılığını ve iş performansını azaltan, psikolojik ve fiziksel sağlığının bozulmasında etkili olan, psikolojik taciz vakalarını,

c) Bezdirici: Üniversitede sistematik olarak psikolojik taciz uygulayan kişiyi,

d) Mağdur: Üniversitede sistematik olarak psikolojik tacize maruz kalan kişiyi,

e) Uzlaştırıcı: Mobbinge uğradığını düşünerek şikâyette bulunan kişi/kişiler ile ilgili diğer kişi/kişileri uzlaştırma görevi yapan kişiyi,

f) Mobbing Birim Sekreteryası: Mobbing Birimine başvuruları kabul eden ve başvuran kişilerin yaşadığı vakaları içerik doğrultusunda değerlendirmek üzere Mobbing Komisyonuna sunan birimi,

g) Mobbing Komisyonu: Mobbing Birim Sekreteryası tarafından sunulan mobbing vakalarını değerlendirerek karara bağlayan komisyonu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mobbing Birim Sekreteryası ve Mobbing Komisyonu

Mobbing Birim Sekreteryasının Oluşumu

MADDE 5 - Mobbing Birim Sekreteryası, Gazi Üniversitesi personeli arasından, Rektör tarafından görevlendirilen 3 kişiden oluşur.

Mobbing Birim Sekreteryasının Görevleri

MADDE 6 - Mobbing Birim Sekreteryasının görevleri şunlardır:

a) Mobbing Birimine başvuruları kabul etmek.

b) Mobbing Birimine yapılan başvuruların ön değerlendirmesini yaparak, Komisyona havale edilip edilmeyeceğine karar vermek.

c) Komisyona iletilmeyecek başvurular hakkında başvuru sahibine gerekçeli bilgi vermek.

d) Komisyonun toplantılarına ilişkin sekreterya hizmetlerini yürütmek.

e) Üniversitesindeki mobbing vakalarına ilişkin istatistik tutmak.

Mobbing Komisyonunun Oluşumu

MADDE 7- Komisyon, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri arasından rektör tarafından seçilen bir başkan ve 2 üyeden oluşur. Komisyon, başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Mobbing Komisyonunun Görevleri

MADDE 8 - Mobbing Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Mobbing Birim Sekreteryasınca işleyiş usul ve esasları doğrultusunda yapılan ön değerlendirme sonucu komisyona havale edilen, mobbing vakalarını değerlendirerek karara bağlamak.

b) Tarafları uzlaştırmaya çalışmak.

c) Üniversitede mobbing vakalarının önlenmesi için tavsiyede bulunmak.

d) Üniversitede ve toplumda mobbing ile mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mobbing ile Mücadele Edilmesinde İzlenecek Yöntem

Şikayetlerin Alınması

MADDE 9 - Gazi Üniversitesinde görevli akademik ve idarî personel ile öğrenimini sürdüren öğrencilerden mobbinge uğradığını düşünenler şikâyetlerini, internet portalında yer alan “Gazi Üniversitesi Mobbing Birimi Başvuru Formu (Form 1)”nu doldurarak, Mobbing Birim Sekreteryasının e-posta adresine gönderir. Şikâyet sahibinin, talebi hâlinde, adı gizli tutulur.

Şikâyetlerin Ön Değerlendirmesi

MADDE 10 - Mobbing Birim Sekreteryası, Mobbing Birimine başvuran kişilerin yaşadığı vakaların Madde 11’de yer alan mobbing davranışları kapsamında bir ön değerlendirmeye tâbi tutarak başvurunun komisyona iletilip iletilmeyeceğine karar verir ve sonucu başvurana bildirir.

Mobbing Davranışları

MADDE 11 - Gazi Üniversitesinde görevli akademik ve idarî personel ile öğrenimini sürdüren öğrencilerin;

- Yaptığı tüm önerilerin reddedilmesi, yanıtsız bırakılması, hiç yapılmamış gibi davranılması,

- Toplantılardan ve sosyal faaliyetlerden haberdar edilmemesi,

- Dışlanması, dışarıda bırakılması,

- Ötekileştirilmesi,

- Ders verme hakkının elinden alınması,

- Oturacağı oda, kullanacağı alet ve teçhizat, laboratuar, atölye verilmemesi,

- Yeteneklerinin altında işler verilerek küçümsenmesi,

- Gerçekleştirilmesi imkânsız işleri yapması istenmesi,

- Verilen görevlerin abartılı bir şekilde kontrol edilmesi,

- Performansı etkileyecek bilgilerin saklanması,

- Akademik ilerleme ve görevde yükseltilmesinin engellenmesi,

- Cinsiyet ayrımı yapılması,

- Siyasî ve dinî görüşünden dolayı psikolojik baskı yapılması,

- Sürekli azarlanması,

- Hakaret ve alaylara maruz bırakılması,

- Kişinin iş performansının haksız olarak yerilmesi,

- İşten atılmayla tehdit edilmesi,

- Sınıfın huzurunda alenî olarak öğrencinin azarlanması (öğrencinin itibarına saldırı),

- Öğrencinin yetenekleriyle alay edilmesi,

- Öğrenciye gözdağı verilmesi,

- Öğrenci için gerekli olan meslekî bilgilerden bireysel olarak mahrum edilmesi ve benzeri davranışlar mobbing davranışları olarak kabul edilir.

Komisyon Değerlendirmesi

MADDE 12 - (1) Mobbing Birimine gönderilen mobbingle ilgili sorun ve şikâyetler Komisyon tarafından incelemeye alınır ve değerlendirilir.

(2) Komisyon, kendisine sunulan bilgi ve belgeleri ayrıntılarıyla inceler, gerek duyduğu takdirde mağduru, bezdiriciyi ve konu ile ilgili diğer kişileri çağırarak dinler.

(3) Komisyon inceleme sonucunda mobbinge uğradığını düşünerek şikâyette bulunan kişilere uzlaştırıcı kapsamında yardımcı olmak üzere bir uzlaştırıcı görevlendirebilir. Komisyon tarafından görevlendirilen uzlaştırıcı, taraflarla ve konu ile ilgili diğer kişi/kişiler ile görüşme yaparak uzlaştırma yoluyla sorunu çözmeye çalışır. Konu ile ilgili olarak görevlendirilen uzlaştırıcı, tarafları uzlaştırma veya uzlaştıramama durumunda sonucu Mobbing Komisyonuna sunar.

(4) Mobbing Komisyonu yapmış olduğu değerlendirme sonucunda alacağı kararı bir rapor halinde rektöre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu usul ve esaslar üniversite senatosunda kabul edildiği tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - Bu usul ve esasları Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK:

1- Gazi Üniversitesi Mobbing Birimi Başvuru Formu

Form No: 01

Gazi Üniversitesi Mobbing Birimi Başvuru Formu

Şikayet No:………… (Bu bölüm Mobbing Birim Sekreteryası tarafından doldurulacaktır.)

Başvuru Tarihi: …/…/201…

Adı/Soyadı: …………………………..

İsmin gizli kalması Durumu: İsmim gizli kalsın □

                                                  İsmimin gizli kalmasına gerek yok  □

Kurum Sicil No/Öğrenci No: …………….

Birimi: ( Lütfen açık olarak yazınız.)………………………………………………………………………………..

Telefon numarası:………………………………….....

E-Mail adresi:………………………………………….

Mobbingin Konusu:…………………………………………………………………………….

Mobbingin İçeriği: …………………………………………………………………………………………

Şikayetin Ne Zamandır Devam Etmekte Olduğu:……….…………………………………

 

Bu bölüm Mobbing Birim Sekreteryası tarafından doldurulacaktır.

DEĞERLENDİRME SONUCU:

Şikayet No:………………………

Değerlendirme Tarihi: …/…/201…

 

ÜST KOMİSYONA HAVALE İÇİN UYGUN :

Açıklama:…………………………………………………………………………………………….…….………………….

ÜST KOMİSYONA HAVALE İÇİN UYGUN DEĞİL :

Açıklama:……………………………………………………………………………………………...…….………………..